preskoči na sadržaj

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

Autor: Marijano Atanasković, 8. 11. 2018.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.), a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Puli, Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik: psiholog/psihologinja ili pedagog/pedagoginja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 105./10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • zamolbu sa životopisom
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati mogu biti pozvani na razgovor s ravnateljicom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se:

-           poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom "za natječaj" na adresu:

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, 52220 Labin

-           osobno u tajništvu škole, radnim danom od 8,00-14,00 sati

-           e-mailom na adresu: ured@us-mbrasana.skole.hr

 

Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim za kandidate koji se pozivaju na pravo iz čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  njihovih obitelji koji će biti obaviješteni na način propisan tim Zakonom.

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

U slučaju potrebe mogu se zatražiti originalni dokumenti na uvid.

 

Natječaj je otvoren od 31. listopada do 09. studenog 2018.

 

                                                                                                                                                Ravnateljica:
mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

 

KLASA: 602-01/18-01/24

URBROJ: 2144/01-57-33-18-2

Labin, 30.10.2018.                                                                                         
 > Naslovnica
CMS za škole logo
Umjetnička škola Matka Brajše Rašana / Aldo Negri 11, HR-52220 Labin / us-mbrasana.skole.hr / ured@us-mbrasana.skole.hr
preskoči na navigaciju