preskoči na sadržaj

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

 > Naslovnica
vijesti

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 10. 8. 2022. 10:58

[više]

Javni natječaj za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 20. 5. 2022. 12:21

[više]

Protokol prevencije i postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima uzrokovanim COVID-19 u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana u razdoblju od 17. svibnja 2021. do kraja nastavne godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 17. 5. 2021. 09:20

[više]

Odluka o modelima nastave u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana od 19. travnja 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 16. 4. 2021. 15:06

[više]

Odluka o modelu nastave od 12. travnja 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 8. 4. 2021. 12:51

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 22. OŽUJKA 2021. DO 1. TRAVNJA 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 19. 3. 2021. 14:29

[više]

ODLUKA O MODELU NASTAVE U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 22.3.2021.-1.4.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 19. 3. 2021. 13:47

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 22. VELJAČE 2021. DO OPOZIVA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 22. 2. 2021. 13:25

[više]

Odluka o modelu nastave u Umjetničkoj školi od 22. veljače 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 22. 2. 2021. 13:18

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 15. VELJAČE 2021. – 22. VELJAČE 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 12. 2. 2021. 22:28

[više]

ODLUKA O MODELU NASTAVE U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 15.2.2021.-22.2.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 11. 2. 2021. 15:43

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 8. VELJAČE 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 9. 2. 2021. 12:06

[više]

Odluka o modelima nastave u Umjetničkoj školi od 8. veljače 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 9. 2. 2021. 12:04

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 18. SIJEČNJA 2021. DO 31. SIJEČNJA 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 15. 1. 2021. 15:30

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 14. 1. 2021. 19:41

Dragi učenici i dragi roditelji/skrbnici,

s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, a uz suglasnot Grada Labina kao Osnivača i Stožera civilne zaštite Istarske županije, nastava u našoj Školi će se od 18.1.2021.-31.1.2021. održavati na sljedeći način:

a) individualna nastava glazbenih instrumenata za sve učenike odvijat će se u školi uživo – Model A
b) sva skupna nastava (solfeggio, pjevački zbor, orkestar, komorni ansambli, suvremeni ples, klasični balet, ritmika i glazba) odvijat će se na daljinu – Model C

Odluka o modelu nastave u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana je u privitku ove obavijesti.

Nastava pripremnih glazbenih i plesnih programa obustavljena je do daljnjega.

Zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se skorom povratku u učionice s nastavom iz svih predmeta, kao i nastavku nastave s polaznicima pripremnih glazbenih i plesnih programa. 

Ravnateljica

mr. sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 10. 12. 2020. 15:28

Dragi učenici i dragi roditelji/skrbnici,

s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije, a po preporuci Osnivača i Stožera civilne zaštite, sveukupna nastava u našoj Školi će se od 14.12.2020. pa do kraja 1. polugodišta održavati prema modelu C, odnosno na daljinu. Nastava pripremnih glazbenih i plesnih programa obustavljena je do daljnjega. Odluke su u privitku ove obavijesti.

Zahvaljujem na razumijevanju uz želju da svi ostanemo zdravi i što prije se vratimo u Školu i učionice.

Ravnateljica

mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 5. 9. 2020. 10:16

[više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja škole

Autor: Marijano Atanasković, 5. 6. 2020. 09:28

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članka 104. Statuta Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Školski odbor raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja škole

I.

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka

157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. ove Odluke, ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1., podstavka 1., točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Dodatne kompetencije se dokazuju:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se: diplomom, odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o završenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinim projektima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz prijavu na  natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ustanove o vrsti i trajanju poslova i elektronički zapis iz evidencije HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 8 dana
 • kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi (odluke o imenovanju)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama, sukladno članku 107. Statuta Umjetničke škole Matka Brajše Rašana                                                                                

Isprave se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' i mrežnim stranicama škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Alda Negrija 11

52220 Labin

ili

dostaviti radnim danom od ponedjeljka do petka od 09:00 - 14:00 sati u tajništvu škole, s naznakom „Za natječaj za izbor ravnatelja - ne otvarati“.

Predsjednik Školskog odbora:
Marijano Atanasković, prof.

KLASA: 602-01/20-01/16
URBROJ: 2144/01-57-33-20-1

 

[više]

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE!

Autor: Marijano Atanasković, 22. 5. 2020. 14:52

Dragi roditelji i učenici,

obavještavam vas da sukladno mišljenju Osnivača i u dogovoru s ravnateljicama gdje djeluju naši područni odjeli, nastava za sve učenike Umjetničke škole Matka Brajše Rašana ostaje na daljinu do daljnjega zbog nemogućnosti poštivanja svih propisanih mjera HZJZ. U slučaju dodatnih popuštanja mjera i eventualno mogućem završetku nastavne godine u školi, bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Ovim putem želim čestitati i pohvaliti sve učenike i učitelje naše škole koji su se maksimalno prilagodili i vrijedno radili za vrijeme nastave na daljinu i rezultate svog rada pokazali kroz do sada objavljenih 18 virtualnih koncerata. Svi vas jedva čekamo ponovno vidjeti u učionicama, družiti se kroz koncerte, nastupe i manifestacije.

Pratite naše objave na društvenim mrežama i web-stranici škole: http://us-mbrasana.skole.hr

Srdačan pozdrav svima!

Ravnateljica
mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

PETI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 24. 4. 2020. 16:33

https://youtu.be/sj1wn3m8U14

 

U proteklih mjesec dana dobili smo oko dvjestotinjak video snimaka koje su nam poslali naši učenici i roditelji iz svojih domova, na glazbalima koja koriste za vježbanje kod kuće. Snimke nisu savršene, zvuk nije savršen, ali poslana poruka jest. Hvala svima još jednom na strpljenju, trudu i poslanim snimkama.

Video obrada: Marijano Atanasković

[više]

ČETVRTI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 23. 4. 2020. 12:01

https://youtu.be/K8UrL-jtq6Y

Nakon male pauze, pripremili smo četvrti virtualni concertino naših vrijednih učenika koji su snimili nove skladbe za široku virtualnu publiku. Obrada i montaža: Marijano Atanasković

[više]

TREĆI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 10. 4. 2020. 20:09

https://youtu.be/KVy3IcoDQJY

Treći Virtualni concertino, uz prethodna dva, broje ukupno 123 videa koja su nam poslali učenici iz svojih domova, izvodeći skladbe na vlastitim glazbalima koja je trebalo ugodit pa čak i promijeniti žice uz pomoć uputa s tutorijala dostupnih na internetu i savjeta njihovih učitelja. Usprkos svim problemima, ove snimke ostat će trajna uspomena jednog vremena i okolnosti koje nitko nije mogao predvidjeti. Učenici, roditelji i učitelji, snašli su se najbolje kako znaju, a sve u cilju promocije glazbene umjetnosti i težnji za učenjem i podučavanjem u ovih nestvarnim uvjetima. Nemojte mi zamjeriti ako sam slučajno izostavio neku snimku, napisao krivo ime ili naziv skladbe, ispravit ću to na jednom od budućih virtualnih concertina. Ovakav oblik virtualnih concertina i prezentiranja interpretacije naših vrijednih učenika, nastavit ćemo i dalje u sljedećim tjednima, a nadamo se da ćemo što prije nastupe naših učenika organizirati na poznatim pozornicama naše škole, na koncertima "u živo", gdje će učenici za svoj nastup biti nagrađeni pljeskom vjerne publikom koja nas redovito prati. Za sada, jedan virtualni pljesak svim učenicima, roditeljima i učiteljima na trudu, vježbanju i podučavanju. Još jednom se obistinila ona jednostavna, ali snažna i znakovita misao: Glazbe ne poznaje granice! Marijano Atanasković, učitelj i video editor na privremenom radu. :)

[više]

DRUGI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 9. 4. 2020. 21:55

https://www.youtube.com/watch?v=hLLRzvgUT9A

Evo i drugog virtualnog concertina naših vrijednih učenika koji su s nestrpljenjem dočekali da mogu pokazati svoje vještine i nove skladbe koje su naučili u ovim drugačijim uvjetima. Rad s učenicima u poznatom okruženju svojih učionica u školi, teško se može usporediti s nastavom na daljinu. Ali usprkos svemu, i u ovakvim uvjetima, ne nedostaje volja za učenjem i vježbanjem, a radoznalost i ljubav prema glazbi naših učenika i učitelja na tim snimkama se može jasno iščitati i permanentno se razvija. Hvala još jednom svim učenicima, roditeljima, učiteljima i svima onima koji na bilo koji način nesebično i punog srca participiraju u ovom obliku nastave na daljinu. Jer, nastava je na daljinu, ali glazba nam je svima u srcima.

[više]

PRVI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 8. 4. 2020. 19:30

https://www.youtube.com/watch?v=JJa5xAQFAB4&t=762s

Dragi učenici, roditelji i svi ljubitelji glazbe i plesa, u vrijeme kada smo svi u kućnoj izolaciji i kada nismo u mogućnosti realizirati naše brojne koncerte i manifestacije planirane Školskim kurikulumom, krećemo s nizom virtualnih concertina u kojima ćete moći gledati naše marljive učenike. Nemojte zamjeriti što nisu sve izvedbe na najkvalitetnijim instrumentima, niti što nisu najjasnije snimljene, niti što nisu svi instrumenti najbolje naštimani. Svaka je točka pripremana s puno ljubavi i emocija, zajedničkog rada na daljinu učenika i učitelja, a uz svesrdnu pomoć i podršku roditelja. Cilj nam je bio (u trenutnim skromnim uvjetima i mogućnostima) pružiti našoj vjernoj publici trenutke uživanja u glazbi uz naše mlade umjetnike. Video obrada: Marijano Atanasković

[više]

OBAVIJEST ZA PRIJAVU U VIRTUALNU UČIONICU

Autor: Marijano Atanasković, 13. 3. 2020. 09:18

Dragi roditelji i učenici,

kako bismo započeli s nastavom u virtualnim učionicama, molimo vas da se, za početak, samo ulogirate na ovom linku:

https://office365.skole.hr/default/login

s istim korisničkim imenom i lozinkom kao i za pristup e-Dnevniku.

Za sljedeći korak poslati ćemo vam daljnje upute.

[više]

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

Autor: Marijano Atanasković, 12. 3. 2020. 12:40

Dragi učenici i roditelji,

sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o obustavljanju nastave u osnovnim i srednjim školama Istarske županije, nastava za učenike Umjetničke škole Matka Brajše Rašana - Matična škola Labin, Područni odjel Potpićan i Područni odjel Buzet, održavat će se na daljinu.

Detaljne upute o načinu održavanja nastave svi učenici će dobiti pojedinačno od predmetnih učitelja. Nastava u Područnom odjelu Lovran odvija se prema postojećem rasporedu.

Za polaznike pripremnih glazbenih i plesnih programa, nastava se obustavlja do daljnjega. Za dodatne informacije možete se obratiti tajništvu škole na broj 052 885 439, ravnateljici na mobitel 095 536 1008 ili na službeni mail škole: ured@us-mbrasana.skole.hr

Nadamo se da ćemo ovim mjerama što prije i što bezbolnije izaći iz ove situacije te zdravi i veseli vratiti se ponovno u školske klupe.

[više]

BOŽIĆNI KONCERTI

Autor: Marijano Atanasković, 16. 12. 2019. 13:08

Pozivamo vas na Božićne koncerte koji će se održati po sljedećem rasporedu:

Labin – utorak, 17.12.2019. u 19,00 sati – Kino Labin
Buzet – srijeda, 18.12.2019. u 18,00 sati – Hol OŠ „Vazmoslav Gržalja“
Lovran – četvrtak, 19.12.2019. u 18,00 sati – Kino Sloboda
Potpićan – petak, 20.12.2019. u 16,00 sati – Hol OŠ Vladimira Nazora

 
 
[više]

DANI ŠKOLE

Autor: Marijano Atanasković, 6. 12. 2019. 20:29

Povodom 160. obljetnice rođenja skladatelja, melografa i promotora istarske glazbene baštine, Matka Brajše Rašana čije ime naša škola s ponosom nosi, organizirali smo u sklopu Dana škole nekoliko koncerata i predstavljanje notnog izdanja: Matko Brajša Rašan “Mažurano moja”.
Prvi koncert - u Rock stylu, održat će se 9. prosinca u KuC Lamparni s početkom u 21,00 sat, a nastupit će neki od naših bivših učenika koji su nastavili s muziciranjem u raznim pop i rock sastavima te naši učitelji. Prvi će nastupiti Aerials Duo, nakon kojih će se predstaviti Side Effects, zatim slijede Sick Sheets i za kraj Loell Duinn, sastav s brojnim nastupima na domaćim i inozemnim pozornicama.
U utorak, 10. prosinca, s početkom u 18,30 sati u Maloj koncertnoj dvorani škole, održat će se kraće predavanje i predstavljanje notnog izdanja: Matko Brajša Rašan “Mažurano moja” koju će prezentirati mr. art. Mirjana Grakalić, dr. sc. Ivana Paula Gortan - Carlin i Andrej Bader, mag. hist. Nakon kraćeg predavanja i predstavljanja zbirke, nastupiti će naši bivši učenici koji su nastavili glazbenu edukaciju, na koncertu u Classic stylu.
Tradicionalni svečani koncert povodom Dana škole održat će se u srijedu, 11. prosinca u kinu Labin s početkom u 19,00 sati. Uz naše učenike, kao poseban gost nastupit će i renomirani istarski kantautor Bruno Krajcar.
Pozivamo vas da zajedno proslavimo 160. obljetnicu rođenja našeg Matka Brajše Rašana.
Na svim koncertima ulaz je slobodan.

[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU 19. studenog 2019.

Autor: Marijano Atanasković, 18. 11. 2019. 23:44

Obavijest učenicima i roditeljima o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 19. studenog 2019.
 
Dragi učenici i roditelji, dana 19. studenog 2019. provesti će se generalni štrajk u školama RH te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu.
Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne) kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta.
Hvala na razumijevanju!
 
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
 
 
[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU ZA ČETVRTAK, 7 STUDENOG

Autor: Marijano Atanasković, 6. 11. 2019. 17:08

Obavijest učenicima i roditeljima Umjetničke škole Matka Brajše Rašana o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 7. studenog 2019. Dragi učenici i roditelji, u četvrtak, 7. studenog 2019. nastavlja se cirkularni štrajk u školama Istarske županije te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave. Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne), kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta. Hvala na razumijevanju! Osoba za kontakt: Vesela Brenčić mob.: 098 720 723 e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com [više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Autor: Marijano Atanasković, 5. 11. 2019. 22:00

Obavijest učenicima i roditeljima Umjetničke škole Matka Brajše Rašana o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 6. studenog 2019.
Dragi učenici i roditelji, dana 6. studenog 2019. provesti će se generalni štrajk u školama Republike Hrvatske te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave. Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne), kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta.
Hvala na razumijevanju!
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

JAVNI POZIV br. 2/2019 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marijano Atanasković, 28. 10. 2019. 16:21

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, u skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljuje:

 

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija

Posjet 2. Klagenfurt International Guitar Festivalu

 

Rok za dostavu  ponuda je 07. studenog 2019. do 17:00 sati godine na adresu:

 

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Alda Negrija 11

52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete  ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 

_

[više]

BRAJŠI U SPOMEN

Autor: Marijano Atanasković, 27. 10. 2019. 15:24

U subotu, 26. listopada 2019.g. u pulskoj Zajednici Talijana (Circolu), održao se tradicionalni koncert, 16. Dani vokalne glazbe “Brajši u spomen” u organizaciji KUD-a “Matko Brajša Rašan” iz Pule. Osim pjevačkog zbora organizatora ove važne manifestacije, na koncertu su nastupili učenici Glazbene škole Ivana Matetića - Ronjgova iz Pule, KUD “Ive Jurjevića” iz Omišlja, MOPZ “Delfin” iz Izole te pjevački zbor naše škole, koja jedina u Republici Hrvatskoj s ponosom nosi ime skladatelja Matka Brajše Rašana te s posebnim osjećajem odgovornosti radi na promicanju njegovog lika i djela. Svaki zbor interpretirao je po jednu Brajšinu skladbu, uz slobodan izbor dodatnih skladbi, a naš je zbor, pod vodstvom učiteljice Diane Macan, uz klavirsku pratnju učiteljice Kristine Puh Leko, odabrao skladbu “Hajd na ples”, koju je Brajša skladao na tekst Viktora Cara Emina i vrlo zahtjevan glazbeni broj iz filma “Kralj lavova”, “Can you feel the love tonight” koji potpisuju Elton John i tekstopisac Tim Rice. Na kraju koncerta svi su zborovi zajedno izveli istarsku himnu “Krasna zemljo, Istro mila”, a jedan član zbora iz Izole, uz zahvalu organizatora, znakovito je primijetio: “Na ovom koncertu, dokazali smo da ste vi naši, a mi vaši.”, a to je upravo ona vrijednost za koju se, između ostalog, Brajša zalagao, međusobna suradnja, razumijevanje i poštivanje među ljudima različitih sredina.
Ovim nastupom našeg zbora koji daleko izlazi iz okvira podučavanja u učionici, učenicima je omogućeno da učestvuju na koncertnoj pozornici najvećeg istarskog grada, pred novim auditorijem, među kojima su bili vrsni poznavatelji lika i djela Matka Brajše Rašana. Uz čistu i uspješnu interpretaciju, iskazujući pritom na najbolji način rezultate svog rada, učenja i talenta, zbor je promovirao s ponosom Brajšinu skladbu koju su uvježbali u vrlo kratkom vremenu, s posebnim osvrtom na važnost skladateljevog rada i njegov utjecaj na vrednovanje istarskog glazbenog nasljeđa i tradicije. Uloga naše škole u vrednovanju, arhiviranju i promociji Brajšinih djela započela je u vrijeme dok smo bili najvažnija podružnica PUO Labin, sakupljanjem skladateljevih originalnih forografija, nota u rukopisu, tekstovima, pismima i posebno s otkrićem dopisnice iz 1914.g. na kojoj je prvi puta tiskana istarska himna Krasna zemljo, Istro mila, vrijedne materijale koje je pažljivo sakupljao naš učitelj Marijano Atanasković, a kasnije u nekoliko vlastitih predavanja prezentirao učitelj solfeggia i teorije glazbe mr. sc. Nikola Lovrinić. Umjetnička škola Matka Brajše Rašana ove godine obilježava 30. godišnjicu uspješnog postojanja, petu godišnjicu osamostaljenja i 160. obljetnicu Brajšinog rođenja u prosincu ove godine, nizom koncerata u školi i javnim prostorima lokalne zajednice s kojom intenzivno i permanentno surađujemo u zajedničkom cilju obrazovanja učenika i proširivanju njihovih glazbenih i kulturnih horizonata, kao budućih promotora univerzalnih vrijednosti naše tradicije i implementaciji važnosti glazbe među ljudima u lokalnoj i široj društvenoj zajednici. M. A.

[više]

ŠTRAJK - 23.10.2019.

Autor: Marijano Atanasković, 23. 10. 2019. 09:08

Dragi roditelji i učenici, danas, 23. listopada 2019. nastavlja se cirkularni štrajk pa se nastava neće održati u matičnoj školi i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji eventualno ne štrajkaju, obavijestit će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Autor: Marijano Atanasković, 20. 10. 2019. 21:29

Dragi roditelji i učenici, u ponedjeljak, 21. listopada 2019. nastavlja se štrajk pa se nastava neće održati u matičnoj školi i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji eventualno ne štrajkaju, obavijestit će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED

Autor: Marijano Atanasković, 20. 5. 2019. 09:10

UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
Alda Negrija 11, 52220 Labin

KLASA: 602-01/19-01/14
URBROJ: 2144/01-57-33-19-1

Labin, 13. svibanj 2019.

Na temelju odredbi članka 24., st. 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („NN“ br. 130/11) Umjetnička škola Matka Brajše Rašana raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja  za školsku godinu 2019./2020.

 

 

 1. PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati sljedeća glazbala:

 • klavir
 • violina
 • flauta
 • klarinet
 • saksofon
 • gitara
 • harmonika
 • udaraljke

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati i:

 • suvremeni ples  

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Školi.

 1. PRIJEMNE AUDICIJE

Zbog ograničenog broja mjesta kandidati polažu prijemnu audiciju  za koju nije potrebno glazbeno ili plesno predznanje.

Prijemne audicije održat će se u prostorijama Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, Labin u sljedećim terminima:                              

 • 20. 05. (ponedjeljak)    17-19 sati
 • 22. 05. (srijeda)            17-19 sati
 • 24. 05. (petak)            17-19 sati

U Područnom odjelu Potpićan (prostor OŠ Vladimira Nazora), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 22. 05. (srijeda)             15-17 sati
 • 24. 05. (petak)              15-17 sati

U Područnom odjelu Lovran (prostor OŠ Viktora Cara Emina), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 21. 05. (utorak)            17,30-19 sati
 • 24. 05. (petak)             17,30-19 sati

 

U Područnom odjelu Buzet, (prostor OŠ Vazmoslava Gržalje), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 15. 05. (srijeda)                        17,30-18,30 sati
 • 22. 05. (srijeda)                        17,30-18,30 sati
 1. UPISI

Termini upisa učenika koji su stekli pravo na upis u 1. razred glazbenog odnosno plesnog obrazovanja u školsku godinu 2019./2020 objavit će se naknadno, o čemu će roditelji/skrbnici biti pravovremeno obaviješteni .         

Pri dolasku na upis potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • domovnicu (preslika)
 • rodni list (preslika)  
 • OIB i MBG učenika (ukoliko nisu upisani na domovnici ili rodnom listu)
 • OIB roditelja/skrbnika potpisnika ugovora o glazbenom odnosno plesnom obrazovanju
 1. PARTICIPACIJA

 

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. iznosi 200,00 kuna mjesečno.

 

Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano drugo dijete iznosi 30% manje od iznosa 200,00 kn, odnosno  140,00 kuna mjesečno.

                                                                                                        

Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano treće i svako sljedeće dijete iznosi 50% manje od iznosa 200,00 kn, odnosno 100,00 kuna mjesečno. 

                                                           

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, za školsku godinu 2019./2020. iznosi 150,00 kuna mjesečno.

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020., za upisano drugo dijete iznosi 30% manje od iznosa 150,00 kn, odnosno 105,00 kuna mjesečno.         

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano treće i svako sljedeće dijete iznosi 50% manje od iznosa 150,00 kn, odnosno 75,00 kuna mjesečno.  

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju i plesni i glazbeni pripremni program Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. iznosi 200,00 mjesečno.

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za svako drugo, treće ili svako sljedeće dijete upisano u Umjetničku školu Matka Brajše Rašana umanjuje se na način da se iznos mjesečne participacije umanji na ugovoru s manjim iznosom

 

 1. Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument pohađaju i program suvremenog plesa, za školsku godinu 2019./2020., iznosi 300,00 kuna ukupno.

 

 1. Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz temeljni (prvoupisani)  program suvremenog plesa ili nekog od instrumentalnih glazbenih programa  pohađaju i dodatni (drugi)  instrumentalni glazbeni program, za školsku godinu 2019./2020.  iznosi 800,00 kuna mjesečno, odnosno 1.000,00 kuna ukupno.

 

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za korištenje školskih glazbala izvan prostora škole je 50,00 kn mjesečno za školsku godinu 2019./2020.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 052/885-439, 0955361008,  e-mail: ured@us-mbrasana.skole.hr ili na adresi: Umjetnička škole Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, 52220 Labin.

 

[više]

UPISI U UMJETNIČKU ŠKOLU

Autor: Marijano Atanasković, 20. 5. 2019. 09:03

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana nudi mogućnost učenja ovih glazbenih instrumenata:
- violina
- flauta
- klarinet
- saksofon
- harmonika
- gitara
- udaraljke
- klavir
te upis na odjel suvremenog plesa. Prijemna audicija održat će se prema sljedećem rasporedu:

Matična škola Labin:
ponedjeljak, 20.05. od 17,00 do 19,00 sati
srijeda, 22.05. od 17,00 do 19,00 sati
petak, 24.05. od 17,00 do 19,00 sati

Područni odjel Lovran
u prostorijama OŠ Viktora Cara Emina:
utorak, 21.05. od 17,30 do 19,00 sati
petak, 24.05. od 17,30 do 19,00 sati

Područni odjel Buzet
u prostorijama OŠ "Vazmoslav Gržalja"
srijeda, 15.05. od 17,30 do 18,30 sati
srijeda, 22.05. od 17,30 do 18,30 sati

Područni odjel Potpićan
u prostorijama OŠ Vladimira Nazora
srijeda, 22.05. od 15,00 do 17,00 sati
petak, 24.05. od 15,00 do 17,00 sati

Za sve informacije obratite se na telefone:
052/885-439 ili 095/536 1008
DOĐITE! ČEKAMO VAS...

[više]

Sol Fa Labin - kviz iz solfeggia

Autor: Marijano Atanasković, 9. 4. 2019. 21:49

U subotu, 13. travnja s početkom u 10,00 sati, u našoj će se školi održati poznati labinski solfeggistički kviz Sol-Fa-Labin. Ova dinamična i vrlo motivirajuća manifestacija za predmete Solfeggio i Teorija glazbe, već devetu godinu zaredom u tri kategorije okuplja učenike od prvog do šestog razreda osnovne glazbene škole.

Ove godine spomenuti kviz održava se u sklopu Trožupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, a okupit će 30-tak učitelja te čak 60 učenika iz matične škole i područnih odjela, što je najveći broj do sada. Uz drage kolegice i kolege kojima želimo posebnu dobrodošlicu, zadovoljstvo nam je pozvati i roditelje, kao i sve zainteresirane koji svojim prisustvom žele bodriti naše male glazbene igrače.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


vijesti

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 10. 8. 2022. 10:58

[više]

Javni natječaj za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 20. 5. 2022. 12:21

[više]

Protokol prevencije i postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima uzrokovanim COVID-19 u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana u razdoblju od 17. svibnja 2021. do kraja nastavne godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 17. 5. 2021. 09:20

[više]

Odluka o modelima nastave u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana od 19. travnja 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 16. 4. 2021. 15:06

[više]

Odluka o modelu nastave od 12. travnja 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 8. 4. 2021. 12:51

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 22. OŽUJKA 2021. DO 1. TRAVNJA 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 19. 3. 2021. 14:29

[više]

ODLUKA O MODELU NASTAVE U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 22.3.2021.-1.4.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 19. 3. 2021. 13:47

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 22. VELJAČE 2021. DO OPOZIVA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 22. 2. 2021. 13:25

[više]

Odluka o modelu nastave u Umjetničkoj školi od 22. veljače 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 22. 2. 2021. 13:18

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 15. VELJAČE 2021. – 22. VELJAČE 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 12. 2. 2021. 22:28

[više]

ODLUKA O MODELU NASTAVE U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 15.2.2021.-22.2.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 11. 2. 2021. 15:43

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 8. VELJAČE 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 9. 2. 2021. 12:06

[više]

Odluka o modelima nastave u Umjetničkoj školi od 8. veljače 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 9. 2. 2021. 12:04

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 18. SIJEČNJA 2021. DO 31. SIJEČNJA 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 15. 1. 2021. 15:30

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 14. 1. 2021. 19:41

Dragi učenici i dragi roditelji/skrbnici,

s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, a uz suglasnot Grada Labina kao Osnivača i Stožera civilne zaštite Istarske županije, nastava u našoj Školi će se od 18.1.2021.-31.1.2021. održavati na sljedeći način:

a) individualna nastava glazbenih instrumenata za sve učenike odvijat će se u školi uživo – Model A
b) sva skupna nastava (solfeggio, pjevački zbor, orkestar, komorni ansambli, suvremeni ples, klasični balet, ritmika i glazba) odvijat će se na daljinu – Model C

Odluka o modelu nastave u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana je u privitku ove obavijesti.

Nastava pripremnih glazbenih i plesnih programa obustavljena je do daljnjega.

Zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se skorom povratku u učionice s nastavom iz svih predmeta, kao i nastavku nastave s polaznicima pripremnih glazbenih i plesnih programa. 

Ravnateljica

mr. sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 10. 12. 2020. 15:28

Dragi učenici i dragi roditelji/skrbnici,

s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije, a po preporuci Osnivača i Stožera civilne zaštite, sveukupna nastava u našoj Školi će se od 14.12.2020. pa do kraja 1. polugodišta održavati prema modelu C, odnosno na daljinu. Nastava pripremnih glazbenih i plesnih programa obustavljena je do daljnjega. Odluke su u privitku ove obavijesti.

Zahvaljujem na razumijevanju uz želju da svi ostanemo zdravi i što prije se vratimo u Školu i učionice.

Ravnateljica

mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 5. 9. 2020. 10:16

[više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja škole

Autor: Marijano Atanasković, 5. 6. 2020. 09:28

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članka 104. Statuta Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Školski odbor raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja škole

I.

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka

157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. ove Odluke, ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1., podstavka 1., točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Dodatne kompetencije se dokazuju:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se: diplomom, odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o završenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinim projektima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz prijavu na  natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ustanove o vrsti i trajanju poslova i elektronički zapis iz evidencije HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 8 dana
 • kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi (odluke o imenovanju)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama, sukladno članku 107. Statuta Umjetničke škole Matka Brajše Rašana                                                                                

Isprave se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' i mrežnim stranicama škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Alda Negrija 11

52220 Labin

ili

dostaviti radnim danom od ponedjeljka do petka od 09:00 - 14:00 sati u tajništvu škole, s naznakom „Za natječaj za izbor ravnatelja - ne otvarati“.

Predsjednik Školskog odbora:
Marijano Atanasković, prof.

KLASA: 602-01/20-01/16
URBROJ: 2144/01-57-33-20-1

 

[više]

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE!

Autor: Marijano Atanasković, 22. 5. 2020. 14:52

Dragi roditelji i učenici,

obavještavam vas da sukladno mišljenju Osnivača i u dogovoru s ravnateljicama gdje djeluju naši područni odjeli, nastava za sve učenike Umjetničke škole Matka Brajše Rašana ostaje na daljinu do daljnjega zbog nemogućnosti poštivanja svih propisanih mjera HZJZ. U slučaju dodatnih popuštanja mjera i eventualno mogućem završetku nastavne godine u školi, bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Ovim putem želim čestitati i pohvaliti sve učenike i učitelje naše škole koji su se maksimalno prilagodili i vrijedno radili za vrijeme nastave na daljinu i rezultate svog rada pokazali kroz do sada objavljenih 18 virtualnih koncerata. Svi vas jedva čekamo ponovno vidjeti u učionicama, družiti se kroz koncerte, nastupe i manifestacije.

Pratite naše objave na društvenim mrežama i web-stranici škole: http://us-mbrasana.skole.hr

Srdačan pozdrav svima!

Ravnateljica
mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

PETI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 24. 4. 2020. 16:33

https://youtu.be/sj1wn3m8U14

 

U proteklih mjesec dana dobili smo oko dvjestotinjak video snimaka koje su nam poslali naši učenici i roditelji iz svojih domova, na glazbalima koja koriste za vježbanje kod kuće. Snimke nisu savršene, zvuk nije savršen, ali poslana poruka jest. Hvala svima još jednom na strpljenju, trudu i poslanim snimkama.

Video obrada: Marijano Atanasković

[više]

ČETVRTI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 23. 4. 2020. 12:01

https://youtu.be/K8UrL-jtq6Y

Nakon male pauze, pripremili smo četvrti virtualni concertino naših vrijednih učenika koji su snimili nove skladbe za široku virtualnu publiku. Obrada i montaža: Marijano Atanasković

[više]

TREĆI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 10. 4. 2020. 20:09

https://youtu.be/KVy3IcoDQJY

Treći Virtualni concertino, uz prethodna dva, broje ukupno 123 videa koja su nam poslali učenici iz svojih domova, izvodeći skladbe na vlastitim glazbalima koja je trebalo ugodit pa čak i promijeniti žice uz pomoć uputa s tutorijala dostupnih na internetu i savjeta njihovih učitelja. Usprkos svim problemima, ove snimke ostat će trajna uspomena jednog vremena i okolnosti koje nitko nije mogao predvidjeti. Učenici, roditelji i učitelji, snašli su se najbolje kako znaju, a sve u cilju promocije glazbene umjetnosti i težnji za učenjem i podučavanjem u ovih nestvarnim uvjetima. Nemojte mi zamjeriti ako sam slučajno izostavio neku snimku, napisao krivo ime ili naziv skladbe, ispravit ću to na jednom od budućih virtualnih concertina. Ovakav oblik virtualnih concertina i prezentiranja interpretacije naših vrijednih učenika, nastavit ćemo i dalje u sljedećim tjednima, a nadamo se da ćemo što prije nastupe naših učenika organizirati na poznatim pozornicama naše škole, na koncertima "u živo", gdje će učenici za svoj nastup biti nagrađeni pljeskom vjerne publikom koja nas redovito prati. Za sada, jedan virtualni pljesak svim učenicima, roditeljima i učiteljima na trudu, vježbanju i podučavanju. Još jednom se obistinila ona jednostavna, ali snažna i znakovita misao: Glazbe ne poznaje granice! Marijano Atanasković, učitelj i video editor na privremenom radu. :)

[više]

DRUGI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 9. 4. 2020. 21:55

https://www.youtube.com/watch?v=hLLRzvgUT9A

Evo i drugog virtualnog concertina naših vrijednih učenika koji su s nestrpljenjem dočekali da mogu pokazati svoje vještine i nove skladbe koje su naučili u ovim drugačijim uvjetima. Rad s učenicima u poznatom okruženju svojih učionica u školi, teško se može usporediti s nastavom na daljinu. Ali usprkos svemu, i u ovakvim uvjetima, ne nedostaje volja za učenjem i vježbanjem, a radoznalost i ljubav prema glazbi naših učenika i učitelja na tim snimkama se može jasno iščitati i permanentno se razvija. Hvala još jednom svim učenicima, roditeljima, učiteljima i svima onima koji na bilo koji način nesebično i punog srca participiraju u ovom obliku nastave na daljinu. Jer, nastava je na daljinu, ali glazba nam je svima u srcima.

[više]

PRVI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 8. 4. 2020. 19:30

https://www.youtube.com/watch?v=JJa5xAQFAB4&t=762s

Dragi učenici, roditelji i svi ljubitelji glazbe i plesa, u vrijeme kada smo svi u kućnoj izolaciji i kada nismo u mogućnosti realizirati naše brojne koncerte i manifestacije planirane Školskim kurikulumom, krećemo s nizom virtualnih concertina u kojima ćete moći gledati naše marljive učenike. Nemojte zamjeriti što nisu sve izvedbe na najkvalitetnijim instrumentima, niti što nisu najjasnije snimljene, niti što nisu svi instrumenti najbolje naštimani. Svaka je točka pripremana s puno ljubavi i emocija, zajedničkog rada na daljinu učenika i učitelja, a uz svesrdnu pomoć i podršku roditelja. Cilj nam je bio (u trenutnim skromnim uvjetima i mogućnostima) pružiti našoj vjernoj publici trenutke uživanja u glazbi uz naše mlade umjetnike. Video obrada: Marijano Atanasković

[više]

OBAVIJEST ZA PRIJAVU U VIRTUALNU UČIONICU

Autor: Marijano Atanasković, 13. 3. 2020. 09:18

Dragi roditelji i učenici,

kako bismo započeli s nastavom u virtualnim učionicama, molimo vas da se, za početak, samo ulogirate na ovom linku:

https://office365.skole.hr/default/login

s istim korisničkim imenom i lozinkom kao i za pristup e-Dnevniku.

Za sljedeći korak poslati ćemo vam daljnje upute.

[više]

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

Autor: Marijano Atanasković, 12. 3. 2020. 12:40

Dragi učenici i roditelji,

sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o obustavljanju nastave u osnovnim i srednjim školama Istarske županije, nastava za učenike Umjetničke škole Matka Brajše Rašana - Matična škola Labin, Područni odjel Potpićan i Područni odjel Buzet, održavat će se na daljinu.

Detaljne upute o načinu održavanja nastave svi učenici će dobiti pojedinačno od predmetnih učitelja. Nastava u Područnom odjelu Lovran odvija se prema postojećem rasporedu.

Za polaznike pripremnih glazbenih i plesnih programa, nastava se obustavlja do daljnjega. Za dodatne informacije možete se obratiti tajništvu škole na broj 052 885 439, ravnateljici na mobitel 095 536 1008 ili na službeni mail škole: ured@us-mbrasana.skole.hr

Nadamo se da ćemo ovim mjerama što prije i što bezbolnije izaći iz ove situacije te zdravi i veseli vratiti se ponovno u školske klupe.

[više]

BOŽIĆNI KONCERTI

Autor: Marijano Atanasković, 16. 12. 2019. 13:08

Pozivamo vas na Božićne koncerte koji će se održati po sljedećem rasporedu:

Labin – utorak, 17.12.2019. u 19,00 sati – Kino Labin
Buzet – srijeda, 18.12.2019. u 18,00 sati – Hol OŠ „Vazmoslav Gržalja“
Lovran – četvrtak, 19.12.2019. u 18,00 sati – Kino Sloboda
Potpićan – petak, 20.12.2019. u 16,00 sati – Hol OŠ Vladimira Nazora

 
 
[više]

DANI ŠKOLE

Autor: Marijano Atanasković, 6. 12. 2019. 20:29

Povodom 160. obljetnice rođenja skladatelja, melografa i promotora istarske glazbene baštine, Matka Brajše Rašana čije ime naša škola s ponosom nosi, organizirali smo u sklopu Dana škole nekoliko koncerata i predstavljanje notnog izdanja: Matko Brajša Rašan “Mažurano moja”.
Prvi koncert - u Rock stylu, održat će se 9. prosinca u KuC Lamparni s početkom u 21,00 sat, a nastupit će neki od naših bivših učenika koji su nastavili s muziciranjem u raznim pop i rock sastavima te naši učitelji. Prvi će nastupiti Aerials Duo, nakon kojih će se predstaviti Side Effects, zatim slijede Sick Sheets i za kraj Loell Duinn, sastav s brojnim nastupima na domaćim i inozemnim pozornicama.
U utorak, 10. prosinca, s početkom u 18,30 sati u Maloj koncertnoj dvorani škole, održat će se kraće predavanje i predstavljanje notnog izdanja: Matko Brajša Rašan “Mažurano moja” koju će prezentirati mr. art. Mirjana Grakalić, dr. sc. Ivana Paula Gortan - Carlin i Andrej Bader, mag. hist. Nakon kraćeg predavanja i predstavljanja zbirke, nastupiti će naši bivši učenici koji su nastavili glazbenu edukaciju, na koncertu u Classic stylu.
Tradicionalni svečani koncert povodom Dana škole održat će se u srijedu, 11. prosinca u kinu Labin s početkom u 19,00 sati. Uz naše učenike, kao poseban gost nastupit će i renomirani istarski kantautor Bruno Krajcar.
Pozivamo vas da zajedno proslavimo 160. obljetnicu rođenja našeg Matka Brajše Rašana.
Na svim koncertima ulaz je slobodan.

[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU 19. studenog 2019.

Autor: Marijano Atanasković, 18. 11. 2019. 23:44

Obavijest učenicima i roditeljima o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 19. studenog 2019.
 
Dragi učenici i roditelji, dana 19. studenog 2019. provesti će se generalni štrajk u školama RH te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu.
Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne) kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta.
Hvala na razumijevanju!
 
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
 
 
[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU ZA ČETVRTAK, 7 STUDENOG

Autor: Marijano Atanasković, 6. 11. 2019. 17:08

Obavijest učenicima i roditeljima Umjetničke škole Matka Brajše Rašana o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 7. studenog 2019. Dragi učenici i roditelji, u četvrtak, 7. studenog 2019. nastavlja se cirkularni štrajk u školama Istarske županije te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave. Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne), kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta. Hvala na razumijevanju! Osoba za kontakt: Vesela Brenčić mob.: 098 720 723 e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com [više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Autor: Marijano Atanasković, 5. 11. 2019. 22:00

Obavijest učenicima i roditeljima Umjetničke škole Matka Brajše Rašana o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 6. studenog 2019.
Dragi učenici i roditelji, dana 6. studenog 2019. provesti će se generalni štrajk u školama Republike Hrvatske te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave. Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne), kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta.
Hvala na razumijevanju!
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

JAVNI POZIV br. 2/2019 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marijano Atanasković, 28. 10. 2019. 16:21

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, u skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljuje:

 

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija

Posjet 2. Klagenfurt International Guitar Festivalu

 

Rok za dostavu  ponuda je 07. studenog 2019. do 17:00 sati godine na adresu:

 

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Alda Negrija 11

52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete  ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 

_

[više]

BRAJŠI U SPOMEN

Autor: Marijano Atanasković, 27. 10. 2019. 15:24

U subotu, 26. listopada 2019.g. u pulskoj Zajednici Talijana (Circolu), održao se tradicionalni koncert, 16. Dani vokalne glazbe “Brajši u spomen” u organizaciji KUD-a “Matko Brajša Rašan” iz Pule. Osim pjevačkog zbora organizatora ove važne manifestacije, na koncertu su nastupili učenici Glazbene škole Ivana Matetića - Ronjgova iz Pule, KUD “Ive Jurjevića” iz Omišlja, MOPZ “Delfin” iz Izole te pjevački zbor naše škole, koja jedina u Republici Hrvatskoj s ponosom nosi ime skladatelja Matka Brajše Rašana te s posebnim osjećajem odgovornosti radi na promicanju njegovog lika i djela. Svaki zbor interpretirao je po jednu Brajšinu skladbu, uz slobodan izbor dodatnih skladbi, a naš je zbor, pod vodstvom učiteljice Diane Macan, uz klavirsku pratnju učiteljice Kristine Puh Leko, odabrao skladbu “Hajd na ples”, koju je Brajša skladao na tekst Viktora Cara Emina i vrlo zahtjevan glazbeni broj iz filma “Kralj lavova”, “Can you feel the love tonight” koji potpisuju Elton John i tekstopisac Tim Rice. Na kraju koncerta svi su zborovi zajedno izveli istarsku himnu “Krasna zemljo, Istro mila”, a jedan član zbora iz Izole, uz zahvalu organizatora, znakovito je primijetio: “Na ovom koncertu, dokazali smo da ste vi naši, a mi vaši.”, a to je upravo ona vrijednost za koju se, između ostalog, Brajša zalagao, međusobna suradnja, razumijevanje i poštivanje među ljudima različitih sredina.
Ovim nastupom našeg zbora koji daleko izlazi iz okvira podučavanja u učionici, učenicima je omogućeno da učestvuju na koncertnoj pozornici najvećeg istarskog grada, pred novim auditorijem, među kojima su bili vrsni poznavatelji lika i djela Matka Brajše Rašana. Uz čistu i uspješnu interpretaciju, iskazujući pritom na najbolji način rezultate svog rada, učenja i talenta, zbor je promovirao s ponosom Brajšinu skladbu koju su uvježbali u vrlo kratkom vremenu, s posebnim osvrtom na važnost skladateljevog rada i njegov utjecaj na vrednovanje istarskog glazbenog nasljeđa i tradicije. Uloga naše škole u vrednovanju, arhiviranju i promociji Brajšinih djela započela je u vrijeme dok smo bili najvažnija podružnica PUO Labin, sakupljanjem skladateljevih originalnih forografija, nota u rukopisu, tekstovima, pismima i posebno s otkrićem dopisnice iz 1914.g. na kojoj je prvi puta tiskana istarska himna Krasna zemljo, Istro mila, vrijedne materijale koje je pažljivo sakupljao naš učitelj Marijano Atanasković, a kasnije u nekoliko vlastitih predavanja prezentirao učitelj solfeggia i teorije glazbe mr. sc. Nikola Lovrinić. Umjetnička škola Matka Brajše Rašana ove godine obilježava 30. godišnjicu uspješnog postojanja, petu godišnjicu osamostaljenja i 160. obljetnicu Brajšinog rođenja u prosincu ove godine, nizom koncerata u školi i javnim prostorima lokalne zajednice s kojom intenzivno i permanentno surađujemo u zajedničkom cilju obrazovanja učenika i proširivanju njihovih glazbenih i kulturnih horizonata, kao budućih promotora univerzalnih vrijednosti naše tradicije i implementaciji važnosti glazbe među ljudima u lokalnoj i široj društvenoj zajednici. M. A.

[više]

ŠTRAJK - 23.10.2019.

Autor: Marijano Atanasković, 23. 10. 2019. 09:08

Dragi roditelji i učenici, danas, 23. listopada 2019. nastavlja se cirkularni štrajk pa se nastava neće održati u matičnoj školi i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji eventualno ne štrajkaju, obavijestit će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Autor: Marijano Atanasković, 20. 10. 2019. 21:29

Dragi roditelji i učenici, u ponedjeljak, 21. listopada 2019. nastavlja se štrajk pa se nastava neće održati u matičnoj školi i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji eventualno ne štrajkaju, obavijestit će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED

Autor: Marijano Atanasković, 20. 5. 2019. 09:10

UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
Alda Negrija 11, 52220 Labin

KLASA: 602-01/19-01/14
URBROJ: 2144/01-57-33-19-1

Labin, 13. svibanj 2019.

Na temelju odredbi članka 24., st. 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („NN“ br. 130/11) Umjetnička škola Matka Brajše Rašana raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja  za školsku godinu 2019./2020.

 

 

 1. PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati sljedeća glazbala:

 • klavir
 • violina
 • flauta
 • klarinet
 • saksofon
 • gitara
 • harmonika
 • udaraljke

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati i:

 • suvremeni ples  

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Školi.

 1. PRIJEMNE AUDICIJE

Zbog ograničenog broja mjesta kandidati polažu prijemnu audiciju  za koju nije potrebno glazbeno ili plesno predznanje.

Prijemne audicije održat će se u prostorijama Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, Labin u sljedećim terminima:                              

 • 20. 05. (ponedjeljak)    17-19 sati
 • 22. 05. (srijeda)            17-19 sati
 • 24. 05. (petak)            17-19 sati

U Područnom odjelu Potpićan (prostor OŠ Vladimira Nazora), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 22. 05. (srijeda)             15-17 sati
 • 24. 05. (petak)              15-17 sati

U Područnom odjelu Lovran (prostor OŠ Viktora Cara Emina), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 21. 05. (utorak)            17,30-19 sati
 • 24. 05. (petak)             17,30-19 sati

 

U Područnom odjelu Buzet, (prostor OŠ Vazmoslava Gržalje), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 15. 05. (srijeda)                        17,30-18,30 sati
 • 22. 05. (srijeda)                        17,30-18,30 sati
 1. UPISI

Termini upisa učenika koji su stekli pravo na upis u 1. razred glazbenog odnosno plesnog obrazovanja u školsku godinu 2019./2020 objavit će se naknadno, o čemu će roditelji/skrbnici biti pravovremeno obaviješteni .         

Pri dolasku na upis potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • domovnicu (preslika)
 • rodni list (preslika)  
 • OIB i MBG učenika (ukoliko nisu upisani na domovnici ili rodnom listu)
 • OIB roditelja/skrbnika potpisnika ugovora o glazbenom odnosno plesnom obrazovanju
 1. PARTICIPACIJA

 

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. iznosi 200,00 kuna mjesečno.

 

Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano drugo dijete iznosi 30% manje od iznosa 200,00 kn, odnosno  140,00 kuna mjesečno.

                                                                                                        

Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano treće i svako sljedeće dijete iznosi 50% manje od iznosa 200,00 kn, odnosno 100,00 kuna mjesečno. 

                                                           

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, za školsku godinu 2019./2020. iznosi 150,00 kuna mjesečno.

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020., za upisano drugo dijete iznosi 30% manje od iznosa 150,00 kn, odnosno 105,00 kuna mjesečno.         

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano treće i svako sljedeće dijete iznosi 50% manje od iznosa 150,00 kn, odnosno 75,00 kuna mjesečno.  

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju i plesni i glazbeni pripremni program Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. iznosi 200,00 mjesečno.

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za svako drugo, treće ili svako sljedeće dijete upisano u Umjetničku školu Matka Brajše Rašana umanjuje se na način da se iznos mjesečne participacije umanji na ugovoru s manjim iznosom

 

 1. Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument pohađaju i program suvremenog plesa, za školsku godinu 2019./2020., iznosi 300,00 kuna ukupno.

 

 1. Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz temeljni (prvoupisani)  program suvremenog plesa ili nekog od instrumentalnih glazbenih programa  pohađaju i dodatni (drugi)  instrumentalni glazbeni program, za školsku godinu 2019./2020.  iznosi 800,00 kuna mjesečno, odnosno 1.000,00 kuna ukupno.

 

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za korištenje školskih glazbala izvan prostora škole je 50,00 kn mjesečno za školsku godinu 2019./2020.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 052/885-439, 0955361008,  e-mail: ured@us-mbrasana.skole.hr ili na adresi: Umjetnička škole Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, 52220 Labin.

 

[više]

UPISI U UMJETNIČKU ŠKOLU

Autor: Marijano Atanasković, 20. 5. 2019. 09:03

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana nudi mogućnost učenja ovih glazbenih instrumenata:
- violina
- flauta
- klarinet
- saksofon
- harmonika
- gitara
- udaraljke
- klavir
te upis na odjel suvremenog plesa. Prijemna audicija održat će se prema sljedećem rasporedu:

Matična škola Labin:
ponedjeljak, 20.05. od 17,00 do 19,00 sati
srijeda, 22.05. od 17,00 do 19,00 sati
petak, 24.05. od 17,00 do 19,00 sati

Područni odjel Lovran
u prostorijama OŠ Viktora Cara Emina:
utorak, 21.05. od 17,30 do 19,00 sati
petak, 24.05. od 17,30 do 19,00 sati

Područni odjel Buzet
u prostorijama OŠ "Vazmoslav Gržalja"
srijeda, 15.05. od 17,30 do 18,30 sati
srijeda, 22.05. od 17,30 do 18,30 sati

Područni odjel Potpićan
u prostorijama OŠ Vladimira Nazora
srijeda, 22.05. od 15,00 do 17,00 sati
petak, 24.05. od 15,00 do 17,00 sati

Za sve informacije obratite se na telefone:
052/885-439 ili 095/536 1008
DOĐITE! ČEKAMO VAS...

[više]

Sol Fa Labin - kviz iz solfeggia

Autor: Marijano Atanasković, 9. 4. 2019. 21:49

U subotu, 13. travnja s početkom u 10,00 sati, u našoj će se školi održati poznati labinski solfeggistički kviz Sol-Fa-Labin. Ova dinamična i vrlo motivirajuća manifestacija za predmete Solfeggio i Teorija glazbe, već devetu godinu zaredom u tri kategorije okuplja učenike od prvog do šestog razreda osnovne glazbene škole.

Ove godine spomenuti kviz održava se u sklopu Trožupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, a okupit će 30-tak učitelja te čak 60 učenika iz matične škole i područnih odjela, što je najveći broj do sada. Uz drage kolegice i kolege kojima želimo posebnu dobrodošlicu, zadovoljstvo nam je pozvati i roditelje, kao i sve zainteresirane koji svojim prisustvom žele bodriti naše male glazbene igrače.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


vijesti

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 10. 8. 2022. 10:58

[više]

Javni natječaj za upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 20. 5. 2022. 12:21

[više]

Protokol prevencije i postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima uzrokovanim COVID-19 u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana u razdoblju od 17. svibnja 2021. do kraja nastavne godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 17. 5. 2021. 09:20

[više]

Odluka o modelima nastave u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana od 19. travnja 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 16. 4. 2021. 15:06

[više]

Odluka o modelu nastave od 12. travnja 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 8. 4. 2021. 12:51

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 22. OŽUJKA 2021. DO 1. TRAVNJA 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 19. 3. 2021. 14:29

[više]

ODLUKA O MODELU NASTAVE U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 22.3.2021.-1.4.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 19. 3. 2021. 13:47

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 22. VELJAČE 2021. DO OPOZIVA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 22. 2. 2021. 13:25

[više]

Odluka o modelu nastave u Umjetničkoj školi od 22. veljače 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 22. 2. 2021. 13:18

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 15. VELJAČE 2021. – 22. VELJAČE 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 12. 2. 2021. 22:28

[više]

ODLUKA O MODELU NASTAVE U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 15.2.2021.-22.2.2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 11. 2. 2021. 15:43

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA OD 8. VELJAČE 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 9. 2. 2021. 12:06

[više]

Odluka o modelima nastave u Umjetničkoj školi od 8. veljače 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 9. 2. 2021. 12:04

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U RAZDOBLJU OD 18. SIJEČNJA 2021. DO 31. SIJEČNJA 2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 15. 1. 2021. 15:30

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 14. 1. 2021. 19:41

Dragi učenici i dragi roditelji/skrbnici,

s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, a uz suglasnot Grada Labina kao Osnivača i Stožera civilne zaštite Istarske županije, nastava u našoj Školi će se od 18.1.2021.-31.1.2021. održavati na sljedeći način:

a) individualna nastava glazbenih instrumenata za sve učenike odvijat će se u školi uživo – Model A
b) sva skupna nastava (solfeggio, pjevački zbor, orkestar, komorni ansambli, suvremeni ples, klasični balet, ritmika i glazba) odvijat će se na daljinu – Model C

Odluka o modelu nastave u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana je u privitku ove obavijesti.

Nastava pripremnih glazbenih i plesnih programa obustavljena je do daljnjega.

Zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se skorom povratku u učionice s nastavom iz svih predmeta, kao i nastavku nastave s polaznicima pripremnih glazbenih i plesnih programa. 

Ravnateljica

mr. sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

OBAVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 10. 12. 2020. 15:28

Dragi učenici i dragi roditelji/skrbnici,

s obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije, a po preporuci Osnivača i Stožera civilne zaštite, sveukupna nastava u našoj Školi će se od 14.12.2020. pa do kraja 1. polugodišta održavati prema modelu C, odnosno na daljinu. Nastava pripremnih glazbenih i plesnih programa obustavljena je do daljnjega. Odluke su u privitku ove obavijesti.

Zahvaljujem na razumijevanju uz želju da svi ostanemo zdravi i što prije se vratimo u Školu i učionice.

Ravnateljica

mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA ZA VRIJEME RADA U POSEBNIM UVJETIMA UZROKOVANIM COVID-19 U UMJETNIČKOJ ŠKOLI MATKA BRAJŠE RAŠANA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Branka Kiršić, 5. 9. 2020. 10:16

[više]

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja škole

Autor: Marijano Atanasković, 5. 6. 2020. 09:28

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članka 104. Statuta Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Školski odbor raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja škole

I.

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij ili

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka

157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. ove Odluke, ravnatelj škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1., podstavka 1., točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja škole su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.
Kandidati za ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije.
Dodatne kompetencije se dokazuju:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se: diplomom, odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o završenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinim projektima.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz prijavu na  natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ustanove o vrsti i trajanju poslova i elektronički zapis iz evidencije HZMO)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 8 dana
 • kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti i dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi (odluke o imenovanju)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama, sukladno članku 107. Statuta Umjetničke škole Matka Brajše Rašana                                                                                

Isprave se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' i mrežnim stranicama škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Alda Negrija 11

52220 Labin

ili

dostaviti radnim danom od ponedjeljka do petka od 09:00 - 14:00 sati u tajništvu škole, s naznakom „Za natječaj za izbor ravnatelja - ne otvarati“.

Predsjednik Školskog odbora:
Marijano Atanasković, prof.

KLASA: 602-01/20-01/16
URBROJ: 2144/01-57-33-20-1

 

[više]

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE!

Autor: Marijano Atanasković, 22. 5. 2020. 14:52

Dragi roditelji i učenici,

obavještavam vas da sukladno mišljenju Osnivača i u dogovoru s ravnateljicama gdje djeluju naši područni odjeli, nastava za sve učenike Umjetničke škole Matka Brajše Rašana ostaje na daljinu do daljnjega zbog nemogućnosti poštivanja svih propisanih mjera HZJZ. U slučaju dodatnih popuštanja mjera i eventualno mogućem završetku nastavne godine u školi, bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Ovim putem želim čestitati i pohvaliti sve učenike i učitelje naše škole koji su se maksimalno prilagodili i vrijedno radili za vrijeme nastave na daljinu i rezultate svog rada pokazali kroz do sada objavljenih 18 virtualnih koncerata. Svi vas jedva čekamo ponovno vidjeti u učionicama, družiti se kroz koncerte, nastupe i manifestacije.

Pratite naše objave na društvenim mrežama i web-stranici škole: http://us-mbrasana.skole.hr

Srdačan pozdrav svima!

Ravnateljica
mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

[više]

PETI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 24. 4. 2020. 16:33

https://youtu.be/sj1wn3m8U14

 

U proteklih mjesec dana dobili smo oko dvjestotinjak video snimaka koje su nam poslali naši učenici i roditelji iz svojih domova, na glazbalima koja koriste za vježbanje kod kuće. Snimke nisu savršene, zvuk nije savršen, ali poslana poruka jest. Hvala svima još jednom na strpljenju, trudu i poslanim snimkama.

Video obrada: Marijano Atanasković

[više]

ČETVRTI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 23. 4. 2020. 12:01

https://youtu.be/K8UrL-jtq6Y

Nakon male pauze, pripremili smo četvrti virtualni concertino naših vrijednih učenika koji su snimili nove skladbe za široku virtualnu publiku. Obrada i montaža: Marijano Atanasković

[više]

TREĆI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 10. 4. 2020. 20:09

https://youtu.be/KVy3IcoDQJY

Treći Virtualni concertino, uz prethodna dva, broje ukupno 123 videa koja su nam poslali učenici iz svojih domova, izvodeći skladbe na vlastitim glazbalima koja je trebalo ugodit pa čak i promijeniti žice uz pomoć uputa s tutorijala dostupnih na internetu i savjeta njihovih učitelja. Usprkos svim problemima, ove snimke ostat će trajna uspomena jednog vremena i okolnosti koje nitko nije mogao predvidjeti. Učenici, roditelji i učitelji, snašli su se najbolje kako znaju, a sve u cilju promocije glazbene umjetnosti i težnji za učenjem i podučavanjem u ovih nestvarnim uvjetima. Nemojte mi zamjeriti ako sam slučajno izostavio neku snimku, napisao krivo ime ili naziv skladbe, ispravit ću to na jednom od budućih virtualnih concertina. Ovakav oblik virtualnih concertina i prezentiranja interpretacije naših vrijednih učenika, nastavit ćemo i dalje u sljedećim tjednima, a nadamo se da ćemo što prije nastupe naših učenika organizirati na poznatim pozornicama naše škole, na koncertima "u živo", gdje će učenici za svoj nastup biti nagrađeni pljeskom vjerne publikom koja nas redovito prati. Za sada, jedan virtualni pljesak svim učenicima, roditeljima i učiteljima na trudu, vježbanju i podučavanju. Još jednom se obistinila ona jednostavna, ali snažna i znakovita misao: Glazbe ne poznaje granice! Marijano Atanasković, učitelj i video editor na privremenom radu. :)

[više]

DRUGI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 9. 4. 2020. 21:55

https://www.youtube.com/watch?v=hLLRzvgUT9A

Evo i drugog virtualnog concertina naših vrijednih učenika koji su s nestrpljenjem dočekali da mogu pokazati svoje vještine i nove skladbe koje su naučili u ovim drugačijim uvjetima. Rad s učenicima u poznatom okruženju svojih učionica u školi, teško se može usporediti s nastavom na daljinu. Ali usprkos svemu, i u ovakvim uvjetima, ne nedostaje volja za učenjem i vježbanjem, a radoznalost i ljubav prema glazbi naših učenika i učitelja na tim snimkama se može jasno iščitati i permanentno se razvija. Hvala još jednom svim učenicima, roditeljima, učiteljima i svima onima koji na bilo koji način nesebično i punog srca participiraju u ovom obliku nastave na daljinu. Jer, nastava je na daljinu, ali glazba nam je svima u srcima.

[više]

PRVI VIRTUALNI CONCERTINO

Autor: Marijano Atanasković, 8. 4. 2020. 19:30

https://www.youtube.com/watch?v=JJa5xAQFAB4&t=762s

Dragi učenici, roditelji i svi ljubitelji glazbe i plesa, u vrijeme kada smo svi u kućnoj izolaciji i kada nismo u mogućnosti realizirati naše brojne koncerte i manifestacije planirane Školskim kurikulumom, krećemo s nizom virtualnih concertina u kojima ćete moći gledati naše marljive učenike. Nemojte zamjeriti što nisu sve izvedbe na najkvalitetnijim instrumentima, niti što nisu najjasnije snimljene, niti što nisu svi instrumenti najbolje naštimani. Svaka je točka pripremana s puno ljubavi i emocija, zajedničkog rada na daljinu učenika i učitelja, a uz svesrdnu pomoć i podršku roditelja. Cilj nam je bio (u trenutnim skromnim uvjetima i mogućnostima) pružiti našoj vjernoj publici trenutke uživanja u glazbi uz naše mlade umjetnike. Video obrada: Marijano Atanasković

[više]

OBAVIJEST ZA PRIJAVU U VIRTUALNU UČIONICU

Autor: Marijano Atanasković, 13. 3. 2020. 09:18

Dragi roditelji i učenici,

kako bismo započeli s nastavom u virtualnim učionicama, molimo vas da se, za početak, samo ulogirate na ovom linku:

https://office365.skole.hr/default/login

s istim korisničkim imenom i lozinkom kao i za pristup e-Dnevniku.

Za sljedeći korak poslati ćemo vam daljnje upute.

[više]

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

Autor: Marijano Atanasković, 12. 3. 2020. 12:40

Dragi učenici i roditelji,

sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o obustavljanju nastave u osnovnim i srednjim školama Istarske županije, nastava za učenike Umjetničke škole Matka Brajše Rašana - Matična škola Labin, Područni odjel Potpićan i Područni odjel Buzet, održavat će se na daljinu.

Detaljne upute o načinu održavanja nastave svi učenici će dobiti pojedinačno od predmetnih učitelja. Nastava u Područnom odjelu Lovran odvija se prema postojećem rasporedu.

Za polaznike pripremnih glazbenih i plesnih programa, nastava se obustavlja do daljnjega. Za dodatne informacije možete se obratiti tajništvu škole na broj 052 885 439, ravnateljici na mobitel 095 536 1008 ili na službeni mail škole: ured@us-mbrasana.skole.hr

Nadamo se da ćemo ovim mjerama što prije i što bezbolnije izaći iz ove situacije te zdravi i veseli vratiti se ponovno u školske klupe.

[više]

BOŽIĆNI KONCERTI

Autor: Marijano Atanasković, 16. 12. 2019. 13:08

Pozivamo vas na Božićne koncerte koji će se održati po sljedećem rasporedu:

Labin – utorak, 17.12.2019. u 19,00 sati – Kino Labin
Buzet – srijeda, 18.12.2019. u 18,00 sati – Hol OŠ „Vazmoslav Gržalja“
Lovran – četvrtak, 19.12.2019. u 18,00 sati – Kino Sloboda
Potpićan – petak, 20.12.2019. u 16,00 sati – Hol OŠ Vladimira Nazora

 
 
[više]

DANI ŠKOLE

Autor: Marijano Atanasković, 6. 12. 2019. 20:29

Povodom 160. obljetnice rođenja skladatelja, melografa i promotora istarske glazbene baštine, Matka Brajše Rašana čije ime naša škola s ponosom nosi, organizirali smo u sklopu Dana škole nekoliko koncerata i predstavljanje notnog izdanja: Matko Brajša Rašan “Mažurano moja”.
Prvi koncert - u Rock stylu, održat će se 9. prosinca u KuC Lamparni s početkom u 21,00 sat, a nastupit će neki od naših bivših učenika koji su nastavili s muziciranjem u raznim pop i rock sastavima te naši učitelji. Prvi će nastupiti Aerials Duo, nakon kojih će se predstaviti Side Effects, zatim slijede Sick Sheets i za kraj Loell Duinn, sastav s brojnim nastupima na domaćim i inozemnim pozornicama.
U utorak, 10. prosinca, s početkom u 18,30 sati u Maloj koncertnoj dvorani škole, održat će se kraće predavanje i predstavljanje notnog izdanja: Matko Brajša Rašan “Mažurano moja” koju će prezentirati mr. art. Mirjana Grakalić, dr. sc. Ivana Paula Gortan - Carlin i Andrej Bader, mag. hist. Nakon kraćeg predavanja i predstavljanja zbirke, nastupiti će naši bivši učenici koji su nastavili glazbenu edukaciju, na koncertu u Classic stylu.
Tradicionalni svečani koncert povodom Dana škole održat će se u srijedu, 11. prosinca u kinu Labin s početkom u 19,00 sati. Uz naše učenike, kao poseban gost nastupit će i renomirani istarski kantautor Bruno Krajcar.
Pozivamo vas da zajedno proslavimo 160. obljetnicu rođenja našeg Matka Brajše Rašana.
Na svim koncertima ulaz je slobodan.

[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU 19. studenog 2019.

Autor: Marijano Atanasković, 18. 11. 2019. 23:44

Obavijest učenicima i roditeljima o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 19. studenog 2019.
 
Dragi učenici i roditelji, dana 19. studenog 2019. provesti će se generalni štrajk u školama RH te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu.
Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne) kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta.
Hvala na razumijevanju!
 
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
 
 
[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU ZA ČETVRTAK, 7 STUDENOG

Autor: Marijano Atanasković, 6. 11. 2019. 17:08

Obavijest učenicima i roditeljima Umjetničke škole Matka Brajše Rašana o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 7. studenog 2019. Dragi učenici i roditelji, u četvrtak, 7. studenog 2019. nastavlja se cirkularni štrajk u školama Istarske županije te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave. Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne), kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta. Hvala na razumijevanju! Osoba za kontakt: Vesela Brenčić mob.: 098 720 723 e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com [više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Autor: Marijano Atanasković, 5. 11. 2019. 22:00

Obavijest učenicima i roditeljima Umjetničke škole Matka Brajše Rašana o organizaciji odgojno-obrazovnog rada 6. studenog 2019.
Dragi učenici i roditelji, dana 6. studenog 2019. provesti će se generalni štrajk u školama Republike Hrvatske te se redovna nastava neće održati u matičnoj školi u Labinu i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji neće toga dana štrajkati obavijestiti će svoje učenike individualno o rasporedu nastave. Također, bit će organizirana dežurstava učitelja u matičnoj školi u Labinu u smjeni u kojoj se nastava odvija (poslijepodne), kako bi djeca koja eventualno dođu u školu bila zbrinuta.
Hvala na razumijevanju!
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

JAVNI POZIV br. 2/2019 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marijano Atanasković, 28. 10. 2019. 16:21

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, u skladu s Pravilnikom o izvođenju, izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj 81/15) objavljuje:

 

Javni poziv za dostavu ponuda za organizaciju izleta i ekskurzija

Posjet 2. Klagenfurt International Guitar Festivalu

 

Rok za dostavu  ponuda je 07. studenog 2019. do 17:00 sati godine na adresu:

 

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana

Alda Negrija 11

52220 Labin

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do navedenog roka, u zatvorenoj omotnici s naznakom »Javni poziv – ne otvaraj« i brojem ponude.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve uvjete ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Na javni poziv ne može se javiti ponuditelj koji je radnik školske ustanove koja objavljuje poziv ili član njegove uže obitelji ili kod kojeg je za turističkog pratitelja ili vodiča angažiran djelatnik školske ustanove koja objavljuje poziv.

Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava propisane uvjete  ta će se razmatrati.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je najmanje osam (8) radnih dana, a otvaranje ponuda provodi se najranije tri (3) radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

 

 

_

[više]

BRAJŠI U SPOMEN

Autor: Marijano Atanasković, 27. 10. 2019. 15:24

U subotu, 26. listopada 2019.g. u pulskoj Zajednici Talijana (Circolu), održao se tradicionalni koncert, 16. Dani vokalne glazbe “Brajši u spomen” u organizaciji KUD-a “Matko Brajša Rašan” iz Pule. Osim pjevačkog zbora organizatora ove važne manifestacije, na koncertu su nastupili učenici Glazbene škole Ivana Matetića - Ronjgova iz Pule, KUD “Ive Jurjevića” iz Omišlja, MOPZ “Delfin” iz Izole te pjevački zbor naše škole, koja jedina u Republici Hrvatskoj s ponosom nosi ime skladatelja Matka Brajše Rašana te s posebnim osjećajem odgovornosti radi na promicanju njegovog lika i djela. Svaki zbor interpretirao je po jednu Brajšinu skladbu, uz slobodan izbor dodatnih skladbi, a naš je zbor, pod vodstvom učiteljice Diane Macan, uz klavirsku pratnju učiteljice Kristine Puh Leko, odabrao skladbu “Hajd na ples”, koju je Brajša skladao na tekst Viktora Cara Emina i vrlo zahtjevan glazbeni broj iz filma “Kralj lavova”, “Can you feel the love tonight” koji potpisuju Elton John i tekstopisac Tim Rice. Na kraju koncerta svi su zborovi zajedno izveli istarsku himnu “Krasna zemljo, Istro mila”, a jedan član zbora iz Izole, uz zahvalu organizatora, znakovito je primijetio: “Na ovom koncertu, dokazali smo da ste vi naši, a mi vaši.”, a to je upravo ona vrijednost za koju se, između ostalog, Brajša zalagao, međusobna suradnja, razumijevanje i poštivanje među ljudima različitih sredina.
Ovim nastupom našeg zbora koji daleko izlazi iz okvira podučavanja u učionici, učenicima je omogućeno da učestvuju na koncertnoj pozornici najvećeg istarskog grada, pred novim auditorijem, među kojima su bili vrsni poznavatelji lika i djela Matka Brajše Rašana. Uz čistu i uspješnu interpretaciju, iskazujući pritom na najbolji način rezultate svog rada, učenja i talenta, zbor je promovirao s ponosom Brajšinu skladbu koju su uvježbali u vrlo kratkom vremenu, s posebnim osvrtom na važnost skladateljevog rada i njegov utjecaj na vrednovanje istarskog glazbenog nasljeđa i tradicije. Uloga naše škole u vrednovanju, arhiviranju i promociji Brajšinih djela započela je u vrijeme dok smo bili najvažnija podružnica PUO Labin, sakupljanjem skladateljevih originalnih forografija, nota u rukopisu, tekstovima, pismima i posebno s otkrićem dopisnice iz 1914.g. na kojoj je prvi puta tiskana istarska himna Krasna zemljo, Istro mila, vrijedne materijale koje je pažljivo sakupljao naš učitelj Marijano Atanasković, a kasnije u nekoliko vlastitih predavanja prezentirao učitelj solfeggia i teorije glazbe mr. sc. Nikola Lovrinić. Umjetnička škola Matka Brajše Rašana ove godine obilježava 30. godišnjicu uspješnog postojanja, petu godišnjicu osamostaljenja i 160. obljetnicu Brajšinog rođenja u prosincu ove godine, nizom koncerata u školi i javnim prostorima lokalne zajednice s kojom intenzivno i permanentno surađujemo u zajedničkom cilju obrazovanja učenika i proširivanju njihovih glazbenih i kulturnih horizonata, kao budućih promotora univerzalnih vrijednosti naše tradicije i implementaciji važnosti glazbe među ljudima u lokalnoj i široj društvenoj zajednici. M. A.

[više]

ŠTRAJK - 23.10.2019.

Autor: Marijano Atanasković, 23. 10. 2019. 09:08

Dragi roditelji i učenici, danas, 23. listopada 2019. nastavlja se cirkularni štrajk pa se nastava neće održati u matičnoj školi i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji eventualno ne štrajkaju, obavijestit će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

OBAVIJEST O ŠTRAJKU

Autor: Marijano Atanasković, 20. 10. 2019. 21:29

Dragi roditelji i učenici, u ponedjeljak, 21. listopada 2019. nastavlja se štrajk pa se nastava neće održati u matičnoj školi i područnim odjelima u Potpićnu, Lovranu i Buzetu. Učitelji koji eventualno ne štrajkaju, obavijestit će svoje učenike individualno o rasporedu nastave.
Osoba za kontakt: Vesela Brenčić
mob.: 098 720 723
e-mail: vesela.brencic.griparic@gmail.com
[više]

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED

Autor: Marijano Atanasković, 20. 5. 2019. 09:10

UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
Alda Negrija 11, 52220 Labin

KLASA: 602-01/19-01/14
URBROJ: 2144/01-57-33-19-1

Labin, 13. svibanj 2019.

Na temelju odredbi članka 24., st. 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („NN“ br. 130/11) Umjetnička škola Matka Brajše Rašana raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

upis u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja i prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja  za školsku godinu 2019./2020.

 

 

 1. PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog plesnog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati sljedeća glazbala:

 • klavir
 • violina
 • flauta
 • klarinet
 • saksofon
 • gitara
 • harmonika
 • udaraljke

U školskoj godini 2019./2020. učenici mogu upisati i:

 • suvremeni ples  

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Školi.

 1. PRIJEMNE AUDICIJE

Zbog ograničenog broja mjesta kandidati polažu prijemnu audiciju  za koju nije potrebno glazbeno ili plesno predznanje.

Prijemne audicije održat će se u prostorijama Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, Labin u sljedećim terminima:                              

 • 20. 05. (ponedjeljak)    17-19 sati
 • 22. 05. (srijeda)            17-19 sati
 • 24. 05. (petak)            17-19 sati

U Područnom odjelu Potpićan (prostor OŠ Vladimira Nazora), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 22. 05. (srijeda)             15-17 sati
 • 24. 05. (petak)              15-17 sati

U Područnom odjelu Lovran (prostor OŠ Viktora Cara Emina), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 21. 05. (utorak)            17,30-19 sati
 • 24. 05. (petak)             17,30-19 sati

 

U Područnom odjelu Buzet, (prostor OŠ Vazmoslava Gržalje), prijemne audicije održat će se u sljedećim terminima:

 • 15. 05. (srijeda)                        17,30-18,30 sati
 • 22. 05. (srijeda)                        17,30-18,30 sati
 1. UPISI

Termini upisa učenika koji su stekli pravo na upis u 1. razred glazbenog odnosno plesnog obrazovanja u školsku godinu 2019./2020 objavit će se naknadno, o čemu će roditelji/skrbnici biti pravovremeno obaviješteni .         

Pri dolasku na upis potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • domovnicu (preslika)
 • rodni list (preslika)  
 • OIB i MBG učenika (ukoliko nisu upisani na domovnici ili rodnom listu)
 • OIB roditelja/skrbnika potpisnika ugovora o glazbenom odnosno plesnom obrazovanju
 1. PARTICIPACIJA

 

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. iznosi 200,00 kuna mjesečno.

 

Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano drugo dijete iznosi 30% manje od iznosa 200,00 kn, odnosno  140,00 kuna mjesečno.

                                                                                                        

Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano treće i svako sljedeće dijete iznosi 50% manje od iznosa 200,00 kn, odnosno 100,00 kuna mjesečno. 

                                                           

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, za školsku godinu 2019./2020. iznosi 150,00 kuna mjesečno.

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020., za upisano drugo dijete iznosi 30% manje od iznosa 150,00 kn, odnosno 105,00 kuna mjesečno.         

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju pripremne glazbene ili plesne programe Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za upisano treće i svako sljedeće dijete iznosi 50% manje od iznosa 150,00 kn, odnosno 75,00 kuna mjesečno.  

Iznos participacije roditelja/skrbnika djece koja pohađaju i plesni i glazbeni pripremni program Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. iznosi 200,00 mjesečno.

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2019./2020. za svako drugo, treće ili svako sljedeće dijete upisano u Umjetničku školu Matka Brajše Rašana umanjuje se na način da se iznos mjesečne participacije umanji na ugovoru s manjim iznosom

 

 1. Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz program glazbenog obrazovanja, odnosno uz temeljni predmet instrument pohađaju i program suvremenog plesa, za školsku godinu 2019./2020., iznosi 300,00 kuna ukupno.

 

 1. Cijena drugog programa za darovite učenike koji uz temeljni (prvoupisani)  program suvremenog plesa ili nekog od instrumentalnih glazbenih programa  pohađaju i dodatni (drugi)  instrumentalni glazbeni program, za školsku godinu 2019./2020.  iznosi 800,00 kuna mjesečno, odnosno 1.000,00 kuna ukupno.

 

 1. Iznos participacije roditelja/skrbnika učenika za korištenje školskih glazbala izvan prostora škole je 50,00 kn mjesečno za školsku godinu 2019./2020.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc. Melita Lasek Satterwhite

 

 

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 052/885-439, 0955361008,  e-mail: ured@us-mbrasana.skole.hr ili na adresi: Umjetnička škole Matka Brajše Rašana, Alda Negrija 11, 52220 Labin.

 

[više]

UPISI U UMJETNIČKU ŠKOLU

Autor: Marijano Atanasković, 20. 5. 2019. 09:03

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana nudi mogućnost učenja ovih glazbenih instrumenata:
- violina
- flauta
- klarinet
- saksofon
- harmonika
- gitara
- udaraljke
- klavir
te upis na odjel suvremenog plesa. Prijemna audicija održat će se prema sljedećem rasporedu:

Matična škola Labin:
ponedjeljak, 20.05. od 17,00 do 19,00 sati
srijeda, 22.05. od 17,00 do 19,00 sati
petak, 24.05. od 17,00 do 19,00 sati

Područni odjel Lovran
u prostorijama OŠ Viktora Cara Emina:
utorak, 21.05. od 17,30 do 19,00 sati
petak, 24.05. od 17,30 do 19,00 sati

Područni odjel Buzet
u prostorijama OŠ "Vazmoslav Gržalja"
srijeda, 15.05. od 17,30 do 18,30 sati
srijeda, 22.05. od 17,30 do 18,30 sati

Područni odjel Potpićan
u prostorijama OŠ Vladimira Nazora
srijeda, 22.05. od 15,00 do 17,00 sati
petak, 24.05. od 15,00 do 17,00 sati

Za sve informacije obratite se na telefone:
052/885-439 ili 095/536 1008
DOĐITE! ČEKAMO VAS...

[više]

Sol Fa Labin - kviz iz solfeggia

Autor: Marijano Atanasković, 9. 4. 2019. 21:49

U subotu, 13. travnja s početkom u 10,00 sati, u našoj će se školi održati poznati labinski solfeggistički kviz Sol-Fa-Labin. Ova dinamična i vrlo motivirajuća manifestacija za predmete Solfeggio i Teorija glazbe, već devetu godinu zaredom u tri kategorije okuplja učenike od prvog do šestog razreda osnovne glazbene škole.

Ove godine spomenuti kviz održava se u sklopu Trožupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta, a okupit će 30-tak učitelja te čak 60 učenika iz matične škole i područnih odjela, što je najveći broj do sada. Uz drage kolegice i kolege kojima želimo posebnu dobrodošlicu, zadovoljstvo nam je pozvati i roditelje, kao i sve zainteresirane koji svojim prisustvom žele bodriti naše male glazbene igrače.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 > Naslovnica
CMS za škole logo
Umjetnička škola Matka Brajše Rašana / Aldo Negri 11, HR-52220 Labin / us-mbrasana.skole.hr / ured@us-mbrasana.skole.hr
preskoči na navigaciju